שרותים דיגיטליים

הודעה על עזיבת מחזיק הנכס

מידע שמור הדפס
סטטוס:
09/12/2019
את הארנונה חייב לשלם מי שגר או מחזיק בדירה או בנכס והחובה לעדכן את העירייה לגבי מי גר או מחזיק בנכס מוטלת על המחזיקים ועל בעלי הנכס כאחד. אם לא דאגת להעביר את חיוב הארנונה על שם המחזיק העדכני, המחזיק המעודכן ברישומי העירייה ימשיך להיות מחויב בתשלומי הארנונה והעירייה תנקוט נגדו בהליכי אכיפה לתשלום החוב. לעירייה סמכות לדרוש מבעלים של דירה או נכס לשלם את הארנונה, אם לא נמסרה הודעה על שינוי המחזיק במועד לכן, חשוב מאוד לעדכן את העירייה במועד השינוי או בסמוך לכך.

על הטופס יש לציין מספר חשבון ארנונה או מספר זיהוי נכס בגינו נעשית הפנייה (אין צורך למלא את שני השדות).

אם עזבת דירה או נכס מומלץ לצרף להודעה את אישור הבעלים, כדי למנוע מחלוקות עתידיות. אם יש בידך חוזה שכירות לדירה או הנכס החדש, ניתן לצרף את החוזה החדש להודעה על העזיבה ואנו נדאג לרשום אותך במען החדש.

אם המחזיק עזב את הנכס שבבעלותך, ובמקומו נכנס מחזיק חדש, ניתן לצרף את החוזה החדש להודעה על העזיבה, ואנו נדאג לעדכן את המחזיק העדכני ברישומים.

לקבל מידע נוסף ולהסבר על אופן מילוי הטופס, ניתן ללחוץ על הצלמית "מידע" הנמצאת בפינה השמאלית העליונה.

שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
סוג הנכס:
*

 
פרטי הדירה:
*
 
*
   

*
   
*
   
פרטי מוסר ההודעה:
* 
*


 
*
   
*
 
*
 
*
 
*
 
*


 
*
   
*
 
מספר נייד בעלי הנכס:
 
כתובת דוא"ל בעלי הנכס:
 
*
   
*
   
שם מחזיק/ המחזיקים העוזבים:
רשימת מחזיקים העוזבים את הנכס
 שם פרטי + משפחהמספר זהות
*  

*    

*  

*  
אישור בעלי הנכס (לא חובה)
 
צרוף חוזה שכירות עדכני (לא חובה)
 
אחר
 
אישור הטופס:
*  
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא. חתימתי הדיגיטלית על טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו תעודת הזהות שלי, ותוכן הצהרה זו - אמת."
*
 
*
 
*
 
צרוף ייפוי כח *
 
 
צרוף צילום ת"ז מיפה כח *
   
ת"ז בעל הנכס *
   
*
   

*
   
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!