שרותים דיגיטליים

קבלת חשבון ארנונה באימייל

מידע שמור הדפס
08/03/2021
עיריית ירושלים שולחת לתושבים הרשומים בארנונה הודעות שונות – מהודעת חיוב בתחילת השנה, דרך תזכורות והתראות למי שטרם הסדיר את תשלומי הארנונה ועד קבלות על תשלום ועל קבלת הנחה, או הודעות על ביצוע שינויים בחשבון.
במסגרת שיפור השירות, ניתן לקבל את ההודעות הקשורות לחשבונות הארנונה שלך גם לכתובת מייל לבחירתך.
בהרשמה לפי תעודת זהות בלבד, יישלחו הודעות ביחס לכלל החשבונות הרשומים על שמך.
במידה והינך שותף/ה בדירה הרשומה על שם מחזיק אחר, יש לציין את מספר תעודת הזהות שלך ואת מספר החשבון לגביו מבוקש לקבל עדכונים.
לתשומת לבך, הרישום לקבלת הודעות הוא שירות הניתן במקביל לחובה החוקית למשלוח ההודעות בדואר, לרבות בדואר רשום. אנו נשתדל לעדכן אותך בכל הודעה הקשורה לחשבון הארנונה שאליו נרשמת, אבל נבהיר כי משלוח ההודעות בדרך זו אינו בא להחליף את שליחת ההודעות בדואר, והעירייה תסתמך בלבד, כחוק, על משלוח הודעות בדואר לרבות בדואר רשום.
לקבל מידע נוסף ולהסבר על אופן מילוי הטופס, ניתן ללחוץ על הצלמית "מידע" הנמצאת בפינה השמאלית העליונה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטים אישיים
*

 
* 
*
*
*
*
*
טפסים וצרופות
שם המסמךצרף
*
*
*
*
*
הצהרה
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא. משלוח טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו תעודת הזהות שלי, ותוכן הצהרה זו - אמת.
 
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!