הצהרות מקוונות

סימולטור הצהרות

סימולוטר למילוי הצהרות לאיכות הסביבה
יש לשים לב שמדובר בסימולוטר בלבד, הנתונים לא נשמרים.
מודגש כי מדובר בסימולטור כללי בלבד. הליך הבקשה להיתר יבחן בפועל במחלקה לאיכות הסביבה לאחר הגשת הבקשה להיתר.
תיאור ההצהרה הנדרשת הנחיות ודרישות