שרותים דיגיטליים
טופס בקשה להנחה לחייל בשירות חובה
מידע שמור הדפס
30/11/2021
המשרתים בשירות חובה בצה''ל לפי חוק שירות בטחון ועד 4 חודשים מיום השיחרור - זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% עד 70 מ''ר משטח הדירה. במידה ושטח הדירה מעל 70 מ"ר יש לשלם את היתרה. ההנחה תינתן למחזיק בנכס בלבד, לא תינתן הנחה לחייל המתגורר בבית הוריו ואין להגיש בקשה כאמור. בדירת שותפים תינתן ההנחה על החלק היחסי. במידה ואינך רשום כמחזיק בנכס לחץ כאן לרישום.
להסבר נוסף על מבנה הטופס ואופן מילוי הטופס, יש ללחוץ על הצלמית "מידע" המופיעה בפינה השמאלית העליונה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטי המבקש/ת:
*
   

*
 
*
 
*
   
*
   
פרטי הנכס:
*
 
*
 
*
   
*

 
*

 
*

 
הערות מבקש/ת ההנחה:

צירוף מסמכים

תעודת זהות + ספח *
   
במידה והינך רשום במרשם האוכלוסין ברשות מקומית אחרת במהלך שנת המס הנוכחית, עליך לצרף אישור מאותה רשות מקומית לפיו אינך מקבל הנחה לאותה תקופה לגביה מוגשת בקשה זו.
   
אישור רשמי של צה"ל על שירות צבאי סדיר או תעודת שחרור משירות סדיר. *
   

הצהרת המבקש

*
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא. משלוח טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו תעודת הזהות שלי, ותוכן הצהרה זו - אמת.
 
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!