שרותים דיגיטליים
טופס בקשה להנחת עולה חדש
מידע שמור הדפס
02/07/2022
עולה חדש זכאי להנחה בשיעור של 90% עד 100 מ''ר משטח הדירה. למשך שנה אחת מתוך 24 חודשים (בכל רשות מקומית), המתחילים ביום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות, התש''י – 1950. במידה ואינך רשום כמחזיק בנכס לחץ כאן לרישום.
להסבר נוסף על מבנה הטופס ואופן מילוי הטופס, יש ללחוץ על הצלמית "מידע" המופיעה בפינה השמאלית העליונה.
שדות המסומנים ב-* (כוכבית) הם שדות חובה
פרטי המבקש/ת:
*
   

*
 
*
 
*
   
*
   
פרטי הנכס:
*
 
*
 
*
   
*

 
*

 
*

 
הערות מבקש/ת ההנחה:

צירוף מסמכים

תעודת זהות + ספח *
   
במידה והינך רשום במרשם האוכלוסין ברשות מקומית אחרת במהלך שנת המס הנוכחית, עליך לצרף אישור מאותה רשות מקומית לפיו אינך מקבל הנחה לאותה תקופה לגביה מוגשת בקשה זו.
   
   

הצהרת המבקש

*
הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים בבקשתי זו הם נכונים, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שנתבקשתי למלא. משלוח טופס זה מהווה הסכמה לכך שעיריית ירושלים תיצור איתי קשר באמצעות הטלפון או באמצעות הדוא"ל לצורך טיפול בחובות עירוניים ובנושאים אחרים. ידוע לי כי דיווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינו עבירה על החוק, וכי לעירייה יש זכות לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי זו בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. זהו שמי וזו תעודת הזהות שלי, ותוכן הצהרה זו - אמת.
 
שים לב! בשליחה - הטופס ינעל לשינויים.
שלח!